7. Pani/Pana prawa.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

1. Administrator i dane kontaktowe administratora danych - Administratorem danych osobowych jest Daria Dziewulska Szwajkowska Roda, adres do korespondencji: 50-301 Wrocław ul. Jedności Narodowej 107/1B. Kontakt z administratorem jest możliwy pisemnie pod wskazanym adresem, do korespondencji, drogą e-mail: biuro@rodaubezpieczenia.pl, lub telefonicznie pod numerem : +48 717 967 928 .

2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Administrator danych  może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:   

 1. przedstawienia oferty marketingowej produktu ubezpieczeniowego wybranej z oferty współpracujących zakładów ubezpieczeń – podstawę do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – dalej „RODO”.    
 2.   marketingu bezpośredniego usług własnych zakładu ubezpieczeń, z którym ma Pan/Pani zawartą umowę ubezpieczenia, lub innych usług  – podstawę do przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO, którym jest marketing usług własnych tego zakładu ubezpieczeń, na podstawie powierzonego zakresu przetwarzania danych osobowych przez ten zakład ubezpieczeń oraz marketing usług własnych  administratora.
 3.  zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia umowy (np. na potrzeby wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia) i wykonywania umowy, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO, na podstawie powierzonego zakresu przetwarzania danych osobowych przez współpracujący zakład ubezpieczeń.
 4. oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnego obowiązku ciążącego na zakładzie ubezpieczeń, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO,  w zakresie  powierzonym przez zakład ubezpieczeń.
 5. wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO.
 6. w celach analitycznych, w tym profilowania na potrzeby monitorowania i analiz oferty produktów ubezpieczeniowych dla zapewnienia możliwości, zaproponowania produktu najbardziej dostosowanego do wymagań i potrzeb osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej – podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, jakim jest proponowanie klientowi produktu najbardziej odpowiedniego do wymagań i potrzeb klienta, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO oraz docelowo także niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze , w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w ramach realizacji art. 8 ust. 1 i ust. 3 Ustawy z 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486), wprowadzającej obowiązek ustalenia wymagań i potrzeb osoby poszukującej ochrony oraz przedstawienia produktu odpowiedniego do tych wymagań i potrzeb. 
 7.  ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z przedstawioną Pani/Panu ofertą produktu ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

3. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani /Pana danych obejmujących w szczególności imię i nazwisko, numeru PESEL, data urodzenia, miejsce zamieszkania). Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka uzpieczeniowego e celu zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia.

4. Informacja o wymogu podania danych osobowych.  Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego - bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia oraz dokonanie oceny ryzyka. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
5. Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów profilowania i analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

6. Przekazywanie danych.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a w szczególności  współpracującym zakładom ubezpieczeń,  Consultia Sp z o.o jako agenta ubezpieczeniowego (w ramach pośrednictwa ubezpieczeniowego), Robert Szwajkowski Roda ,jako agenta ubezpieczeniowego (w ramach pośrednictwa ubezpieczeniowego) ; Unilink S.A., jako agenta ubezpieczeniowego (w ramach pośrednictwa ubezpieczeniowego), DCU sp z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego (w ramach pośrednictwa ubezpieczeniowego).
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj. dostawcom usług IT lub współpracującym partnerom, w ramach wykonywania przez nich czynności agencyjnych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 3.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
7. Pani/Pana prawa.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofaniazgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 4. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 5. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika zakładu ubezpieczeń z którym współpracuje rodaubezpieczenia.pl
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).

8. POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane i  przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu rodaubezpieczenia.pl. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Coocies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. Za ich  pośrednictwem nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia Użytkownika wirusów, złośliwego lub niechcianego  oprogramowania. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych
 2. określania profilu Użytkownika w celu dostosowania zawartości stron internetowych

Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Pliki cookies, zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, mogą być również wykorzystywane przez podmiot współpracujący Google Inc. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tej firmy, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywanych w statystykach. Polityka ochrony prywatności Google znajduje się pod dresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ Jeśli Użytkownik Serwisu nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. rodaubezpieczenia.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do ww. informacji o plikach cookies.

9. Poufność danych. 

rodaubezpieczenia.pl spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), oraz warunki Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie danych osobowych (RODO).

Dane osobowe będą przekazywane przez rodaubezpieczenia.pl wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom, które upoważnił/-a Pan/-i do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnej zgody. Dane przekazywane będą w szczególności Towarzystwom Ubezpieczeniowym oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (celem przygotowania rzetelnej kalkulacji, w tym weryfikacji danych przez UFG i zawarcia umowy ubezpieczenia).

 Roda Ubezpieczenia zobowiązuje się do zachowania poufności przekazanych przez Pana/Panią danych.

10. Nota prawna  Zawartość witryny rodaubezpieczenia.pl jest własnością właściciela serwisu. Zawartość serwisu oraz zamieszczone znaki towarowe są chronione prawem polskim. Dane i opinie zawarte na niniejszej witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i reklamowym, ich celem jest przybliżenie w sposób ogólny charakteru i zakresu poszczególnych ubezpieczeń i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 KC. Szczegółowy zakres i warunki poszczególnych ubezpieczeń regulują ogólne warunki ubezpieczenia i załączniki do tych dokumentów.

Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik niniejszego serwisu internetowego. rodaubezpieczenia.pl  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania, oparcia się na tych informacjach lub niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Informacje składające się na zasoby witryny rodaubezpieczenia.pl  są redagowane z należytą starannością. Jednak z uwagi na specyfikę świadczonych usług, oraz okresowość aktualizacji danych rodaubezpieczenia.pl  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność danych. rodaubezpieczenia.pl  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez wcześniejszegopowiadomienia.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej „Polityce prywatności”. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści dokumentu na stronie rodaubezpieczenia.pl/polityka.html.  Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania.

Adres

ul. Jedności Narodowej 107
50-301 Wrocław
( róg ul. Kluczborskiej )

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek
Godz. od 9 do 18

Oferujemy ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- mieszkaniowe 
- na życie
- dla przedsiębiorstw
- zdrowotne
- turystyczne
- wypadkowe ( NNW)