REGULAMIN RODAUBEZPIECZENIA.PL

1. Właścicielm serwisu i Administratorem danych osobowych jest Daria Dziewulska Szwajkowska Roda  zwana dalej Roda Ubezpieczenia, adres do korespondencji: 50-301 Wrocław ul. Jedności Narodowej 107/1B.

2. Roda Ubezpieczenia informuje, że na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz z Europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu rodaubezpieczenia.pl , poprzez wypełnienie i przesłanie formularzy kontaktowych oraz użycie kalkulatorów na stronie www, a także poprzez przeglądanie serwisu. ( coocies).  Dane te będą przetwarzane przez Daria Dziewulska Szwajkowska Roda w celu nawiązania kontaktu, odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie, przygotowanie dla Pana/Pani kalkulacji (oferty ubezpieczenia) oraz zawarcia umowy ubezpieczenia. Dane przetwarzane będą w zakresie adekwatnym i niezbędnym do realizacji ww. celów. Decydując się na wypełnienie formularza kontaktowego, formularza kalkulatora,  akceptujesz poniższe zapisy:

 1. Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe były przetwarzane przez Roda Ubezpieczenia w celach  marketingowych, w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub wymagań i potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i innych produktów finansowych oraz w celu przedstawienia oferty.
 2.  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Roda Ubezpieczenia informacji handlowej drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu podanego adresu email lub wiadomości MMS/SMS na podany numer telefonu, w oparciu o art. 10 Ustawy z 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną..
 3.  Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących  dla celów marketingu bezpośredniego przez Roda Ubezpieczenia przy wykorzystaniu podanego numeru telefonu lub adresu email, w oparciu o art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r., Prawo telekomunikacyjne.
 4. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych, poprawiania, uzyskać informacje o celach przetwarzania, sprostowania, zaktualizowania, i uzupełniania oraz usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych na adres email biuro@rodaubezpieczenia.pl
 5. Roda Ubezpieczenia nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości w przekazanych przez użytkownika danych i informacjach. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z tych informacji. Ryzyko z tytułu użytkowania Serwisu ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 6. Roda Ubezpieczenia przywiązuje ogromną wagę do zachowania i poszanowania prywatności swoich klientów oraz wszystkich korzystających z serwisu, a także posiada niezbędne środki do zachowania ich poufności.

3. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani /Pana danych obejmujących w szczególności imię i nazwisko, numeru PESEL, data urodzenia, miejsce zamieszkania). Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka uzpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia.

4. Informacja o wymogu podania danych osobowych.  Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego - bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia oraz dokonanie oceny ryzyka. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
5. Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów profilowania i analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

6. Przekazywanie danych.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz zakładom ubezpieczeń współpracującym z Roda Ubezpieczenia oraz do : Consultia Sp z o.o jako agenta ubezpieczeniowego (w ramach pośrednictwa ubezpieczeniowego), Robert Szwajkowski Roda ,jako agenta ubezpieczeniowego (w ramach pośrednictwa ubezpieczeniowego) ; Unilink S.A., jako agenta ubezpieczeniowego (w ramach pośrednictwa ubezpieczeniowego), DCU sp z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego (w ramach pośrednictwa ubezpieczeniowego)
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj. dostawcom usług IT lub współpracującym z Daria Dziewulska Szwajkowska Roda ,partnerom, w ramach wykonywania przez nich czynności agencyjnych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 3.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
7. Pani/Pana prawa.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofaniazgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 4. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacienadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 5. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika zakładu ubezpieczeń współpracującego z Daria Dziewulska Szwajkowska Roda. 
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).
Adres

ul. Jedności Narodowej 107
50-301 Wrocław
( róg ul. Kluczborskiej )

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek
Godz. od 9 do 18

Oferujemy ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- mieszkaniowe 
- na życie
- dla przedsiębiorstw
- zdrowotne
- turystyczne
- wypadkowe ( NNW)